POZOR! Vážení zákazníci od 11.7.-8.8. 2024 bude firma mimo provoz.
Search

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost Pazderová Martina, se sídlem Hlavní třída 1063/3, 708 00 Ostrava – Poruba může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč? Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. Pazderová Martina zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely. Na základě souhlasu zpracovává Pazderová Martina osobní údaje především pro následující účely: Nabídka produktů a informování o akcích Pokud nám poskytnete souhlas (který je možné udělit rovněž prostřednictvím našich webových stránek), zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu. Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává Pazderová Martina osobní údaje především pro následující účel: Stížnosti a reklamace Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let. Vyřízení žádostí podaných formou kontaktního formuláře V případě, že nás kontaktujete se svými podněty, připomínkami nebo dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na www.olmar.cz, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vašeho požadavku. Komu mohou být údaje poskytnuty? Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem. Jak zajišťuje Pazderová Martina ochranu osobních údajů? Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Pazderová Martina má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím. Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit? Kromě vybraných účelů výše zpracovává Pazderová Martina osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Pazderová Martina (tj. Hlavní třída 1063/3), nebo e-mailem zaslaným na adresu info@olmar.cz , nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.olmar.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Pazderová Martina. Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o: Přístup k osobním údajům Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti Pazderová Martina následující informace: o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, o    informace o účelech zpracování, o    kategorie dotčených osobních údajů, o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o    plánované době zpracování, o   existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o    právo podat stížnost u dozorového úřadu, o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.   V případě nedůvodných nebo nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost Pazderová Martina za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Opravu nebo změnu osobních údajů Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Pazderová Martina zpracovávat. Opravu společnost Pazderová Martina provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Právo na výmaz Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud nastane některý z případů předvídaných v GDPR, např. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním či vznese námitky proti zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly zpracovány. Omezení zpracování Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracován Přenositelnost osobních údajů Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytnete osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo od nás získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za určeného správce. Vznesení námitky proti zpracování Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Pazderová Martina. V případě, že společnost Pazderová Martina neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Pazderová Martina zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.   Kde může zákazník získat další informace, případně uplatnit svá práva? Pro další informace se může zákazník obrátit na tel: 604 260 212, 605 218 322 a svá práva uplatnit písemně buď emailem na info@olmar.cz.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.olmar.cz  
Tvorba webových stránek: Webklient